Privacyverklaring

Pluk de dag, green graphics, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.plukdedagkado.nl

Kim Lagerweij is de Functionaris Gegevensbescherming van Pluk de dag, green graphics. Zij is te bereiken via info@plukdedagkado.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Pluk de dag, green graphics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plukdedagkado.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pluk de dag, green graphics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Pluk de dag, green graphics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Te kunnen reageren op een bericht dat verstuurd is via het contactformulier.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Pluk de dag, green graphics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pluk de dag, green graphics) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pluk de dag, green graphics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Naam en adres op facturen > 7 jaar > verplichting belastingdienst
– Contact gegevens van winkels waar we onze producten aanleveren > Zo lang we aan
deze winkels leveren. Zodra we niet meer leveren bewaren we deze gegevens nog 2 jaar.
– Contact gegevens potentiële klanten > 2 jaar > om onze producten en diensten te
kunnen aanbieden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Pluk de dag, green graphics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pluk de dag, green graphics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Via de website van Pluk de dag, green graphics worden cookies geplaatst van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om o.a. bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken zodat de website en online diensten verbeterd kunnen worden. Om Google Analytics privacy vriendelijker te maken wordt het meezenden van volledige persoonlijke IP-adressen geblokkeerd. Ook deelt Pluk de dag, green graphics geen gegevens met Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pluk de dag, green graphics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plukdedagkado.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een bewijs te leveren dat je bent wie je zegt dat je bent. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pluk de dag, green graphics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pluk de dag, green graphics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plukdedagkado.nl