Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten te sluiten tussen Pluk de dag, green graphics, kantoorhoudende te Arnhem (“Verkoper”) en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten (“Producten”) en diensten (“Diensten”) door Verkoper, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende rechtshandelingen. Pluk de dag, green graphics is de handelsnaam.

1.2 Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat en voor zover Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, in welke vorm ook gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs elektronische weg een verklaring inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Verkoper heeft doen toekomen, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Verkoper hetzij die verklaring van Afnemer langs elektronische weg heeft bevestigd, hetzij een aanvang heeft genomen met de uitlevering van de Producten en/of Diensten.

2.2 Orders die mondeling zijn geplaatst dienen, indien dat door Verkoper wordt verlangd, schriftelijk door Afnemer te worden bevestigd.

2.3 Verkoper en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten zoals op internet en in offertes wordt vermeld. De prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten .

3.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de overeenkomst te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voor gedaan voor het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De verkoper zal altijd tijdig communiceren over eventuele prijsstijgingen.

4. Levering

4.1 Afnemer is verplicht om de Producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd. Wanneer is overeengekomen dat de Verkoper tevens Diensten verricht, is de Afnemer verplicht om hiertoe aan de Verkoper alle mogelijkheden en medewerking te bieden.

4.2 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van Producten en/of Diensten, is Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Verkoper de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan, kunnen op de Afnemer worden verhaald. Wanneer Verkoper in dit geval Producten aan een derde levert, is Verkoper gerechtigd hetgeen hij voor die Producten minder ontvangt op Afnemer te verhalen.

4.3 Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een, al dan niet door Verkoper aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van Producten en/of niet tijdig verrichten van Diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een volgens hem redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog geen Producten zijn geleverd of Diensten zijn verricht. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.

4.4 Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5 Verkoper is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Afnemer.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden vooruit, tenzij Verkoper en de Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Afnemer is niet tot aftrek, opschorting of verrekening gerechtigd.

5.2 Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of overeenkomst, is de Afnemer indien hij enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen 10 dagen na factuurdatum heeft voldaan, in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag. Verkoper heeft dan tevens aanspraak op vergoeding van wettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.

5.3 Wanneer Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking heeft gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.

5.4 Ingeval van niet stipte betaling door Afnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, welke kosten tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Verkoper toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.

5.5 Afnemer is verplicht alle door Verkoper gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten en dergelijke, ook voor zover deze het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

6. Conformiteit

6.1 De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, getal, kleur, concentratie, samenstelling, soortelijk gewicht, 5 % afwijken van hetgeen is overeengekomen.

6.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen van Producten in catalogi/internet/offerte en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper of aanprijzingen in het algemeen gedaan door
Verkoper kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

7. Herroepingsrecht

7.1 Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op consumenten die een aankoop via de webshop hebben gedaan. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk. Maatwerk wil zeggen, dat er speciaal voor de consument, naar zijn of haar wensen een product is ontworpen.

Bij levering van producten:

7.2 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.4 Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels een e-mail. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

7.6 Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7.7 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8. Vergunningen e.d.

8.1 Afnemer is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door Verkoper kunnen leveren van de producten en voor het anderszins door Verkoper kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen.

8.2 De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Afnemer.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de aan Afnemer geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen uit hoofde van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door Afnemer verschuldigde bedragen met betrekking tot de verrichte Diensten en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.

9.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

9.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Verkoper door Afnemer aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper jegens Afnemer.

9.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op verdere schadevergoeding. Afnemer is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Afnemer. Indien de Afnemer na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen Producten voor rekening van Afnemer.

10. Klachten

10.1 De Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op tekorten zichtbare gebreken en, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Verkoper. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper te melden.

10.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voorbedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Afnemer.

10.3 Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten (de gehele order) door Afnemer aan Verkoper dienen te worden geretourneerd.

10.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere Producten, waaronder niet begrepen is installatie door of namens Verkoper.

10.5 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 9.1 of b) 24 maanden na het moment van aflevering. Voorzover het Producten betreft met een waarde van minder dan Euro 700,-,

11. Overmacht

11.1 Indien Verkoper niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming door Verkoper niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.2 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van Afnemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds uitgevoerde respectievelijk het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.3 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Verkoper kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem, en voorts iedere omstandigheid die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Verkoper op grond van toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door Afnemer aan Verkoper is betaald met een maximum bedrag van €1000,- per opdracht.

12.2 Verkoper is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Afnemer.

12.3 Afnemer vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Afnemer geleverde Producten of Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Verkoper doen gelden.

12.4 De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van of toerekenbaar aan Verkoper of tot de zijn bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.

13. Verrichten van Diensten

13.1 Indien Verkoper in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echter nimmer het resultaat van de te verrichten Diensten.

13.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te verrichten Diensten, is Verkoper te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de Dienst opnieuw te verrichten, of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht – naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk – te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

13.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de betreffende Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wet voortvloeit.

13.4 Het bepaalde in artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de eventuele aansprakelijkheid in verband met de te verrichten Diensten door Verkoper of in ver band met door reeds door hem verrichte Diensten. De verwijzing in artikel 13.1 naar artikel 12.1 dient in dit kader te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 12.2.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De intellectuele eigendom- en auteursrechten in alle, ontwerpen, schetsen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Verkoper zijn en/of is verstrekt, berusten bij Verkoper. Het is Afnemer niet toegestaan die, ontwerpen, schetsen, specificaties, know how en andere informatie van Verkoper zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper te kopiëren. Afnemer dient alle van Verkoper ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Afnemer niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper aan derden mee te delen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.

14.2 Het is Afnemer niet toegestaan ontwerpen, schetsen, mallen, e.d. (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Mallen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Verkoper, ook indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen deze rechten toe aan Verkoper en zullen deze rechten voorzover noodzakelijk door Afnemer aan Verkoper worden overgedragen.

14.3 Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een Product of Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Verkoper in opdracht van Afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

15. Afstand van rechten door Verkoper

15.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Verkoper met betrekking tot een overtreding van een bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot een volgende overtreding van diezelfde bepaling.

16. Het aanbod

16.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

16.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

16.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument, winkeliers, ondernemers en organisatie, duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

17. Privacyverklaring
Pluk de dag, green graphics, gevestigd aan Geitenkamp 124, 6823 HH Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.plukdedagkado.nl | Geitenkamp 124 | 6823 HH Arnhem

Kim Lagerweij is de Functionaris Gegevensbescherming van Pluk de dag, green graphics. Zij is te bereiken via info@plukdedagkado.nl

17.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Pluk de dag, green graphics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

17.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plukdedagkado.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

17.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pluk de dag, green graphics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Pluk de dag, green graphics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Te kunnen reageren op een bericht dat verstuurd is via het contactformulier.

17.4 Geautomatiseerde besluitvorming

Pluk de dag, green graphics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pluk de dag, green graphics) tussen zit.

17.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pluk de dag, green graphics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Naam en adres op facturen > 7 jaar > verplichting belastingdienst
– Contact gegevens van winkels waar we onze producten aanleveren > Zo lang we aan
deze winkels leveren. Zodra we niet meer leveren bewaren we deze gegevens nog 2 jaar.
– Contact gegevens potentiële klanten > 2 jaar > om onze producten en diensten te
kunnen aanbieden.

17.6 Delen van persoonsgegevens met derden
Pluk de dag, green graphics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pluk de dag, green graphics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

17.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Via de website van Pluk de dag, green graphics worden cookies geplaatst van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om o.a. bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken zodat de website en online diensten verbeterd kunnen worden. Om Google Analytics privacy vriendelijker te maken wordt het meezenden van volledige persoonlijke IP-adressen geblokkeerd. Ook deelt Pluk de dag, green graphics geen gegevens met Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

17.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pluk de dag, green graphics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plukdedagkado.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een bewijs te leveren dat je bent wie je zegt dat je bent. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pluk de dag, green graphics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

17.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pluk de dag, green graphics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plukdedagkado.nl